Powered by partypoker

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Regulamin opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996r. z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);

3. Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych MSG w Myślenicach

 

 Funkcje i zadania biblioteki 

1.Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:

a) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

b) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

c) pełni funkcję szkolnego ośrodka informacji,

d) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,

e) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,

f)  uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia.

 

2.Funkcje biblioteki: 

a) kształcąco-wychowawcza poprzez:

– rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, 

– przygotowanie uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek,

– tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

– kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,

– wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego,

– rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,

– otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,

– wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej.

b) kulturalna poprzez:

– uczestniczenie w rozwijaniu aktywności czytelniczej i życia kulturalnego uczniów,

– wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.

 

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

a) gromadzenie i udostępnianie zbiorów,

b) popularyzacja nowości wydawniczych,

c) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,

d) komputeryzacja biblioteki w oparciu o program MOL,

e) wystawki tematyczne i okolicznościowe,

f) renowacja i konserwacja księgozbioru.

 

4.Biblioteka składa się z:

a) wypożyczalni,

b) czytelni z Multimedialnym Centrum Informacyjnym.

 

Zbiory

1. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły.

2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:

a) Dokumenty piśmiennicze:

–  wydawnictwa informacyjne (słowniki, encyklopedie, atlasy, roczniki statystyczne itp.),

–  podręczniki i programy szkolne,

–  lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

–  literaturę popularnonaukową i naukową z różnych dziedzin wiedzy,

–  literaturę piękną,

–  wydawnictwa albumowe,

–  czasopisma.

 

b) Dokumenty niepiśmiennicze:

–  filmowe adaptacje lektur szkolnych,

–  klasyka kinematografii polskiej i światowej,

–  filmy dydaktyczne popularnonaukowe i instruktażowe,

–  programy multimedialne.

 

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy należy:

a) praca pedagogiczna:

–  udostępnianie zbiorów,

–  pomoc w poszukiwaniu informacji,

–  indywidualne doradztwo w doborze lektur,

–  pomoc w samokształceniu.

b) praca wychowawcza z młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.

c) praca organizacyjna:

–  gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

–  ewidencja i opracowanie zbiorów,

–  selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,

–  konserwacja zbiorów,

–  organizowanie warsztatu informacyjnego,

–  sprawozdania z pracy biblioteki.

 

Organizacja udostępniania zbiorów

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów.

3. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki i niektóre czasopisma można wypożyczać do domu.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

 

Zasady korzystania z wypożyczalni 

1. Zbiory udostępniane są przez cały rok szkolny w godzinach wyszczególnionych w harmonogramie pracy biblioteki.

2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

3. Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami (płyty CD) na uzgodniony okres.

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem.

5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej dwie lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

6. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.

7. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

8. Uczniowie i pracownicy, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się podpisem na karcie obiegowej.

9. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów.

 

Zasady korzystania z czytelni 

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice bez wierzchnich okryć, które należy pozostawić w szatni.

2. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

4. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

5. Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.

6. Książki i czasopisma powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.

7. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych,

8. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

 

Przepisy końcowe

1. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

2. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców, sponsorów i innych ofiarodawców. Rada Rodziców finansuje prenumeratę niektórych czasopism i zakup nagród dla uczniów.

3. Zasady korzystania z Multimedialnego Centrum Informacyjnego określa odrębny regulamin.

Sunday the 15th. Biblioteka ZSP MSG w Myślenicach. Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.